Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. júlu 2015

28. júla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. júla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 1,9 mld. EUR na 262,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. júla 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 658 mil. USD 358 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 360,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,1 mld. EUR na 1 052,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 45,9 mld. EUR na 120,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 425,3 mld. EUR. V stredu 22. júla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 75,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 75,2 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 117,1 mld. EUR (v porovnaní so 118,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9,5 mld. EUR na 514,7 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 24. júlu 2015 Zmena oproti 17. júlu 2015: nákup Zmena oproti 17. júlu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,5 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 101,7 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 9,5 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 237,9 mld. EUR +10,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 132,3 mld. EUR -2,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 27,9 mld. EUR na 386,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 289 356 −1 292
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 408 −2 050
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 210 948 758
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 013 −23
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 293 −18
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 293 −18
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 542 575 −170
  5.1 Hlavné refinančné operácie 75 150 −387
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 467 096 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 329 217
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 139 668 267
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 875 187 8 970
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 514 659 9 481
  7.2 Ostatné cenné papiere 360 528 −511
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 173 −470
9 Ostatné aktíva 227 435 −1 077
Aktíva spolu 2 525 159 6 187
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 052 396 −65
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 503 815 −29 364
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 386 528 −27 902
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 117 148 −1 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 139 −23
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 267 98
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 181 382 36 388
  5.1 Verejná správa 120 320 45 911
  5.2 Ostatné záväzky 61 062 −9 522
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 962 −2 200
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 520 212
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 312 374
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 312 374
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 211 233 743
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 393 0
Pasíva spolu 2 525 159 6 187
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá