Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 juli 2015

28 juli 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 juli 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 262,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 juli 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 658 miljoen USD 358 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 360,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 1.052,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 45,9 miljard naar EUR 120,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 425,3 miljard. Op woensdag 22 juli 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 75,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 75,2 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 117,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 118,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9,5 miljard naar EUR 514,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 24 juli 2015 Verschil ten opzichte van 17 juli 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 17 juli 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,5 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 101,7 miljard +EUR 1,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 9,5 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 237,9 miljard +EUR 10,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 132,3 miljard - -EUR 2,1 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 27,9 miljard naar EUR 386,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 289.356 −1.292
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.408 −2.050
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 210.948 758
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.013 −23
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.293 −18
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.293 −18
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 542.575 −170
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 75.150 −387
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 467.096 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 329 217
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 139.668 267
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 875.187 8.970
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 514.659 9.481
  7.2 Overige waardepapieren 360.528 −511
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.173 −470
9 Overige activa 227.435 −1.077
Totaal activa 2.525.159 6.187
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.052.396 −65
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 503.815 −29.364
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 386.528 −27.902
  2.2 Depositofaciliteit 117.148 −1.440
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 139 −23
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.267 98
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 181.382 36.388
  5.1 Overheid 120.320 45.911
  5.2 Overige verplichtingen 61.062 −9.522
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.962 −2.200
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.520 212
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.312 374
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.312 374
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 211.233 743
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.393 0
Totaal passiva 2.525.159 6.187
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media