Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 lipca 2015 roku

28 lipca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24.07.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,9 mld EUR do poziomu 262,1 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23.07.2015 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 658 mln USD 358 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 360,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,1 mld EUR do poziomu 1052,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 45,9 mld EUR do poziomu 120,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,3 mld EUR do poziomu 425,3 mld EUR. W środę 22.07.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 75,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 75,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 117,1 mld EUR (wobec 118,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9,5 mld EUR do poziomu 514,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 24.07.2015 Różnica wobec 17.07.2015 – zakup Różnica wobec 17.07.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,5 mld EUR –0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 101,7 mld EUR +1,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 9,5 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 237,9 mld EUR +10,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 132,3 mld EUR –2,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 27,9 mld EUR do poziomu 386,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 289.356 −1.292
  2.1 Należności od MFW 78.408 −2.050
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 210.948 758
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.013 −23
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.293 −18
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.293 −18
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 542.575 −170
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 75.150 −387
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 467.096 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 329 217
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 139.668 267
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 875.187 8.970
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 514.659 9.481
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 360.528 −511
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.173 −470
9 Pozostałe aktywa 227.435 −1.077
Aktywa razem 2.525.159 6.187
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.052.396 −65
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 503.815 −29.364
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 386.528 −27.902
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 117.148 −1.440
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 139 −23
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.267 98
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 181.382 36.388
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.320 45.911
  5.2 Pozostałe zobowiązania 61.062 −9.522
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.962 −2.200
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.520 212
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.312 374
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.312 374
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 211.233 743
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.393 0
Pasywa razem 2.525.159 6.187
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami