Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 24. jūlijā

2015.28.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 24. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 262.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 23. jūlijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 658 milj. ASV dolāru 358 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 360.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 1 052.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 45.9 mljrd. euro (līdz 120.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 425.3 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 22. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 75.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 75.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 117.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 118.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9.5 mljrd. euro (līdz 514.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 24. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 17. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 17. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.5 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 101.7 mljrd. euro +1.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 9.5 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 237.9 mljrd. euro +10.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 132.3 mljrd. euro –2.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 27.9 mljrd. euro (līdz 386.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364,458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 289,356 −1,292
  2.1 SVF debitoru parādi 78,408 −2,050
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 210,948 758
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40,013 −23
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,293 −18
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,293 −18
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 542,575 −170
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 75,150 −387
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 467,096 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 329 217
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 139,668 267
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 875,187 8,970
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 514,659 9,481
  7.2 Pārējie vērtspapīri 360,528 −511
8 Valdības parāds euro 25,173 −470
9 Pārējie aktīvi 227,435 −1,077
Kopā aktīvi 2,525,159 6,187
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,052,396 −65
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 503,815 −29,364
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 386,528 −27,902
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 117,148 −1,440
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 139 −23
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,267 98
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 181,382 36,388
  5.1 Saistības pret valdību 120,320 45,911
  5.2 Pārējās saistības 61,062 −9,522
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37,962 −2,200
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,520 212
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,312 374
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,312 374
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59,456 0
10 Pārējās saistības 211,233 743
11 Pārvērtēšanas konti 367,423 0
12 Kapitāls un rezerves 98,393 0
Kopā pasīvi 2,525,159 6,187
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem