Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 октомври 2014 г.

8 октомври 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 0,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 3 октомври 2014 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 13,5 млрд. евро до 227,2 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 367,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,1 млрд. евро до 975,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 17,6 млрд. евро до 69,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 12 млрд. евро до 483,6 млрд. евро. На 1 октомври 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 90,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 89,1 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 4,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 30,4 млрд. евро (при 24,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 194,6 млрд. евро. Това увеличение се дължи на корекциите в края на тримесечието и на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 3 октомври 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 149,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 31,9 млрд. евро и 13,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 2,6 млрд. евро до 206,8 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 септември 2014 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 961,615 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,2583 за 1 евро

Японска йена – 138,11 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,1779 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 334 530 0 96
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 263 051 769 13 839
2.1 Вземания от МВФ 84 491 62 3 224
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 178 560 706 10 615
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 848 −393 1 790
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 642 160 −3
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 642 160 −3
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 513 916 −6 311 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 89 075 −1 232 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 424 724 −4 869 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 117 −209 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 973 676 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 561 851 −2 372 2 375
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 194 627 −293 407
7.2 Други ценни книжа 367 224 −2 079 1 968
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0 18
9 Други активи 238 131 −2 740 7 530
Общо активи 2 053 668 −10 212 25 645
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 975 140 5 095 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 237 131 3 014 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 777 −2 634 0
2.2 Депозитно улеснение 30 353 5 648 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 773 −52 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 100 000 −16 597 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 69 494 −17 648 0
5.2 Други задължения 30 506 1 051 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 006 724 23
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 913 43 59
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 262 −208 480
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 262 −208 480
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0 2 126
10 Други задължения 221 101 −2 231 8 837
11 Сметки за преоценка 315 537 0 14 119
12 Капитал и резерви 95 312 0 0
Общо пасиви 2 053 668 −10 212 25 645
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите