Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. listopada 2014.

8. listopada 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 3. listopada 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 0,1 milijardu EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 13,5 milijarda EUR na 227,2 milijarde EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 milijardu EUR na 367,2 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,1 milijardu EUR na 975,1 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 17,6 milijarda EUR na 69,5 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 12 milijarda EUR na 483,6 milijarda EUR. U srijedu, 1. listopada 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 90,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 89,1 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 4,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 30,4 milijarde EUR (u odnosu na 24,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 0,1 milijardu EUR na 194,6 milijarda EUR. Povećanje su prouzročila usklađivanja na kraju tromjesečja i otkup vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 3. listopada 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira iznosila 149,1 milijardu EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 31,9 milijarda EUR odnosno 13,5 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 2,6 milijarda EUR na 206,8 milijarda EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira, kao i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. rujna 2014. prikazan je u dodatnom stupcu „ Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi korišteni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 961,615 EUR za uncu

USD: 1,2583 za EUR

JPY: 138,11 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,1779 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 530 0 96
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 263 051 769 13 839
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 84 491 62 3 224
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 178 560 706 10 615
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 848 −393 1 790
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 642 160 −3
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 642 160 −3
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 513 916 −6 311 0
5.1 Glavne operacije refinanciranja 89 075 −1 232 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 424 724 −4 869 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 117 −209 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −1 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 66 973 676 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 561 851 −2 372 2 375
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 194 627 −293 407
7.2 Ostali vrijednosni papiri 367 224 −2 079 1 968
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0 18
9 Ostala imovina 238 131 −2 740 7 530
Ukupno imovina 2 053 668 −10 212 25 645
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 975 140 5 095 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 237 131 3 014 0
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 206 777 −2 634 0
2.2 Novčani depoziti 30 353 5 648 0
2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 1 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 773 −52 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 100 000 −16 597 0
5.1 Opća država 69 494 −17 648 0
5.2 Ostale obveze 30 506 1 051 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 006 724 23
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 913 43 59
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 262 −208 480
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 262 −208 480
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0 2 126
10 Ostale obveze 221 101 −2 231 8 837
11 Računi revalorizacije 315 537 0 14 119
12 Kapital i pričuve 95 312 0 0
Ukupno obveze 2 053 668 −10 212 25 645
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije