Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. októbru 2014

8. októbra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. októbra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 0,1 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív a v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému zvýšila o 13,5 mld. EUR na 227,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 367,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,1 mld. EUR na 975,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 17,6 mld. EUR na 69,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12 mld. EUR na 483,6 mld. EUR. V stredu 1. októbra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 90,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 89,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 4,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 30,4 mld. EUR (v porovnaní s 24,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 194,6 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia a splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 3. októbra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 149,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 31,9 mld. EUR a 13,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,6 mld. EUR na 206,8 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2014 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 961,615 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,2583 USD/EUR

138,11 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,1779 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 530 0 96
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 263 051 769 13 839
2.1 Pohľadávky voči MMF 84 491 62 3 224
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 178 560 706 10 615
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 848 −393 1 790
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 642 160 −3
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 642 160 −3
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 513 916 −6 311 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 89 075 −1 232 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 424 724 −4 869 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 117 −209 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 66 973 676 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 561 851 −2 372 2 375
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 194 627 −293 407
7.2 Ostatné cenné papiere 367 224 −2 079 1 968
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0 18
9 Ostatné aktíva 238 131 −2 740 7 530
Aktíva spolu 2 053 668 −10 212 25 645
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 975 140 5 095 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 237 131 3 014 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 777 −2 634 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 30 353 5 648 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 773 −52 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 100 000 −16 597 0
5.1 Verejná správa 69 494 −17 648 0
5.2 Ostatné záväzky 30 506 1 051 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 006 724 23
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 913 43 59
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 262 −208 480
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 262 −208 480
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0 2 126
10 Ostatné pasíva 221 101 −2 231 8 837
11 Účty precenenia 315 537 0 14 119
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0 0
Pasíva spolu 2 053 668 −10 212 25 645
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá