Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. říjnu 2014

8. října 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. října 2014 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 0,1 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 13,5 mld. EUR na 227,2 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 367,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,1 mld. EUR na 975,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 17,6 mld. EUR na 69,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 12 mld. EUR na 483,6 mld. EUR. Ve středu 1. října 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 90,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 89,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 4,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 30,4 mld. EUR (ve srovnání s 24,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 194,6 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem přecenění na konci čtvrtletí spolu se splacením cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 3. října 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 149,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 31,9 mld. EUR, resp. 13,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,6 mld. EUR na 206,8 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2014 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 961,615 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2583 USD/EUR

JPY: 138,11 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1779 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 530 0 96
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 263 051 769 13 839
2.1 Pohledávky za MMF 84 491 62 3 224
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 178 560 706 10 615
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 848 −393 1 790
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 642 160 −3
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 642 160 −3
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 513 916 −6 311 0
5.1 Hlavní refinanční operace 89 075 −1 232 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 424 724 −4 869 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 117 −209 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 973 676 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 561 851 −2 372 2 375
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 194 627 −293 407
7.2 Ostatní cenné papíry 367 224 −2 079 1 968
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0 18
9 Ostatní aktiva 238 131 −2 740 7 530
Aktiva celkem 2 053 668 −10 212 25 645
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 975 140 5 095 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 237 131 3 014 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 777 −2 634 0
2.2 Vkladová facilita 30 353 5 648 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 773 −52 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 100 000 −16 597 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 69 494 −17 648 0
5.2 Ostatní závazky 30 506 1 051 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 006 724 23
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 913 43 59
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 262 −208 480
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 262 −208 480
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0 2 126
10 Ostatní pasiva 221 101 −2 231 8 837
11 Účty přecenění 315 537 0 14 119
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0 0
Pasiva celkem 2 053 668 −10 212 25 645
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média