Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. oktoober 2014

8. oktoober 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. oktoobril 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 0,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 13,5 miljardi euro võrra 227,2 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 367,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5,1 miljardi euro võrra 975,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 17,6 miljardi euro võrra 69,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12 miljardi euro võrra 483,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. oktoobril 2014 möödus 90,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 89,1 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 30,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 194,6 miljardi euroni, Selle kasvu tingisid kvartalilõpu kohandused ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamine. Selle tulemusel ulatus 3. oktoobrini 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 149,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 31,9 miljardi ja 13,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,6 miljardi euro võrra 206,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2014. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 961,615 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,2583

EUR/JPY: 138,11

SDRid: 1,1779 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 334 530 0 96
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 263 051 769 13 839
2.1 Nõuded RVFle 84 491 62 3 224
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 178 560 706 10 615
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 848 −393 1 790
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 642 160 −3
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 642 160 −3
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 513 916 −6 311 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 89 075 −1 232 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 424 724 −4 869 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 117 −209 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 973 676 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 561 851 −2 372 2 375
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 194 627 −293 407
7.2 Muud väärtpaberid 367 224 −2 079 1 968
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0 18
9 Muud varad 238 131 −2 740 7 530
Varad kokku 2 053 668 −10 212 25 645
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 975 140 5 095 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 237 131 3 014 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 777 −2 634 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 30 353 5 648 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 773 −52 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 100 000 −16 597 0
5.1 Valitsussektor 69 494 −17 648 0
5.2 Muud kohustused 30 506 1 051 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 006 724 23
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 913 43 59
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 262 −208 480
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 262 −208 480
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0 2 126
10 Muud kohustused 221 101 −2 231 8 837
11 Ümberhindluskontod 315 537 0 14 119
12 Kapital ja reservid 95 312 0 0
Kohustused kokku 2 053 668 −10 212 25 645
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid