Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 października 2014 r.

8 października 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 października 2014 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 0,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 13,5 mld EUR do poziomu 227,2 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 367,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,1 mld EUR do poziomu 975,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 17,6 mld EUR do poziomu 69,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12 mld EUR do poziomu 483,6 mld EUR. W środę 1 października 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 90,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 89,1 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 4,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 30,4 mld EUR (wobec 24,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 194,6 mld EUR. Wzrost ten wynikał z korekt na koniec kwartału, jak również z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 października 2014 r. wartość portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 149,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 31,9 mld EUR i 13,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,6 mld EUR do poziomu 206,8 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 września 2014 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 961,615 EUR za uncję jubilerską

1,2583 USD/EUR

138,11 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1779 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 334.530 0 96
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 263.051 769 13.839
2.1 Należności od MFW 84.491 62 3.224
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 178.560 706 10.615
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.848 −393 1.790
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.642 160 −3
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.642 160 −3
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 513.916 −6.311 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 89.075 −1.232 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 424.724 −4.869 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 117 −209 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.973 676 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 561.851 −2.372 2.375
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 194.627 −293 407
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 367.224 −2.079 1.968
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0 18
9 Pozostałe aktywa 238.131 −2.740 7.530
Aktywa razem 2.053.668 −10.212 25.645
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 975.140 5.095 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 237.131 3.014 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.777 −2.634 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 30.353 5.648 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.773 −52 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 100.000 −16.597 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 69.494 −17.648 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 30.506 1.051 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.006 724 23
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 913 43 59
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.262 −208 480
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.262 −208 480
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0 2.126
10 Pozostałe pasywa 221.101 −2.231 8.837
11 Różnice z wyceny 315.537 0 14.119
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0 0
Pasywa razem 2.053.668 −10.212 25.645
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami