Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. oktobra 2014

8. oktober 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. oktobra 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 0,1 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 13,5 milijarde EUR na 227,2 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 367,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,1 milijarde EUR na 975,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,6 milijarde EUR na 69,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12 milijard EUR na 483,6 milijarde EUR. V sredo, 1. oktobra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 90,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 89,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 4,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 30,4 milijarde EUR (v primerjavi s 24,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 194,6 milijarde EUR. Povečanje je bilo posledica prilagoditev ob koncu četrtletja ter zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 3. oktobra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 149,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 31,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,6 milijarde EUR na 206,8 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2014 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 961,615 EUR za unčo

USD: 1,2583 za EUR

JPY: 138,11 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1779 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.530 0 96
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 263.051 769 13.839
2.1 Terjatve do MDS 84.491 62 3.224
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 178.560 706 10.615
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.848 −393 1.790
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.642 160 −3
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.642 160 −3
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 513.916 −6.311 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 89.075 −1.232 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 424.724 −4.869 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 117 −209 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 66.973 676 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 561.851 −2.372 2.375
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 194.627 −293 407
7.2 Drugi vrednostni papirji 367.224 −2.079 1.968
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0 18
9 Druga sredstva 238.131 −2.740 7.530
Skupaj sredstva 2.053.668 −10.212 25.645
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 975.140 5.095 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 237.131 3.014 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.777 −2.634 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 30.353 5.648 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.773 −52 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 100.000 −16.597 0
5.1 Širša država 69.494 −17.648 0
5.2 Druge obveznosti 30.506 1.051 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 41.006 724 23
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 913 43 59
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.262 −208 480
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.262 −208 480
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0 2.126
10 Druge obveznosti 221.101 −2.231 8.837
11 Računi prevrednotenja 315.537 0 14.119
12 Kapital in rezerve 95.312 0 0
Skupaj obveznosti 2.053.668 −10.212 25.645
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije