SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. oktober 2014

8. oktober 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. oktober 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 0,1 mia. euro. Stigningen afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 13,5 mia. euro til 227,2 mia. euro. Ændringen skyldtes effekten af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 367,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,1 mia. euro til 975,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 17,6 mia. euro til 69,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 12 mia. euro til 483,6 mia. euro. Onsdag den 1. oktober 2014 udløb en primær markedsoperation på 90,3 mia. euro, og en ny på 89,1 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 4,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 30,4 mia. euro (mod 24,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 194,6 mia. euro. Stigningen skyldtes justeringer ultimo kvartalet kombineret med indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 3. oktober 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 149,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 31,9 mia. euro og 13,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,6 mia. euro til 206,8 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2014 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 961,615 pr. fine oz.

USD: 1,2583 pr. EUR

JPY: 138,11 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1779 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.530 0 96
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 263.051 769 13.839
2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.491 62 3.224
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 178.560 706 10.615
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.848 −393 1.790
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.642 160 −3
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.642 160 −3
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 513.916 −6.311 0
5.1 Primære markedsoperationer 89.075 −1.232 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 424.724 −4.869 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 117 −209 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.973 676 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 561.851 −2.372 2.375
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 194.627 −293 407
7.2 Andre værdipapirer 367.224 −2.079 1.968
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0 18
9 Andre aktiver 238.131 −2.740 7.530
Aktiver i alt 2.053.668 −10.212 25.645
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 975.140 5.095 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 237.131 3.014 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.777 −2.634 0
2.2 Indlånsfacilitet 30.353 5.648 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.773 −52 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 100.000 −16.597 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 69.494 −17.648 0
5.2 Andre forpligtelser 30.506 1.051 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.006 724 23
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 913 43 59
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.262 −208 480
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.262 −208 480
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0 2.126
10 Andre forpligtelser 221.101 −2.231 8.837
11 Revalueringskonti 315.537 0 14.119
12 Kapital og reserver 95.312 0 0
Passiver i alt 2.053.668 −10.212 25.645
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt