Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 oktober 2014

8 oktober 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 oktober 2014 was de stijging van EUR 0,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 13,5 miljard naar EUR 227,2 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 367,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,1 miljard naar EUR 975,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 17,6 miljard naar EUR 69,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12 miljard naar EUR 483,6 miljard. Op woensdag 1 oktober 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 90,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 89,1 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 4,9 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 30,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 24,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 194,6 miljard. Deze stijging was het gevolg van kwartaaleinde-aanpassingen, in combinatie met de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 3 oktober 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten ("Securities Markets Programme") derhalve EUR 149,1 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 31,9 miljard en EUR 13,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,6 miljard naar EUR 206,8 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2014 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 961,615 per fine ounce

USD: 1,2583 per EUR

JPY: 138,11 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1779 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 334.530 0 96
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 263.051 769 13.839
2.1 Vorderingen op het IMF 84.491 62 3.224
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 178.560 706 10.615
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.848 −393 1.790
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.642 160 −3
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.642 160 −3
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 513.916 −6.311 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 89.075 −1.232 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 424.724 −4.869 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 117 −209 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.973 676 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 561.851 −2.372 2.375
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 194.627 −293 407
7.2 Overige waardepapieren 367.224 −2.079 1.968
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0 18
9 Overige activa 238.131 −2.740 7.530
Totaal activa 2.053.668 −10.212 25.645
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 975.140 5.095 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 237.131 3.014 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.777 −2.634 0
2.2 Depositofaciliteit 30.353 5.648 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.773 −52 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 100.000 −16.597 0
5.1 Overheid 69.494 −17.648 0
5.2 Overige verplichtingen 30.506 1.051 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.006 724 23
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 913 43 59
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.262 −208 480
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.262 −208 480
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0 2.126
10 Overige passiva 221.101 −2.231 8.837
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0 14.119
12 Kapitaal en reserves 95.312 0 0
Totaal passiva 2.053.668 −10.212 25.645
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media