Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 декември 2012 г.

27 декември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 21 декември  2012 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,5 млрд. евро до 226,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 декември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,3 млрд. щатски долара -
20 декември 2012 г. 14-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 0,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 308,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 11,9 млрд. евро до 910,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 9,7 млрд. евро до 105,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 5 млрд. евро до 684 млрд. евро. На 19 декември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 73,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 72,7 млрд. евро с деветдневен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер с матуритет девет дни. На 20 декември 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 18,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 15,0 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 13,9 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 229,4 млрд. евро (при 225,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 276,8 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по програма за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 21 декември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 52,1 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 15,3 млрд. евро до 489,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 115 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 258 034 −1 508
2.1 Вземания от МВФ 89 006 −481
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 169 028 −1 027
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 690 −1 395
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 088 1 685
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 088 1 685
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 122 338 8 639
5.1 Основни операции по рефинансиране 72 682 −534
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 035 771 −4 402
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 13 871 13 610
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 14 −34
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 208 292 −20 695
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 585 216 −353
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 276 807 −205
7.2 Други ценни книжа 308 408 −148
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 008 0
9 Други активи 275 419 14
Общо активи 3 011 200 −13 612
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 910 762 11 914
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 928 014 −11 616
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 489 680 −15 268
2.2 Депозитно улеснение 229 384 4 322
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 450 −669
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 187 533
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 654 −18 270
5.1 Сектор „Държавно управление“ 105 929 −9 657
5.2 Други задължения 39 725 −8 613
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 178 472 3 571
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 513 −1 531
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 887 1 117
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 887 1 117
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 237 091 670
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 552 0
Общо пасиви 3 011 200 −13 612
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите