Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 december 2012

27 december 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 december 2012 was de stijging van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 226,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 december 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,3 miljard -
20 december 2012 14-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 0,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 308,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 11,9 miljard naar EUR 910,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,7 miljard naar EUR 105,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5 miljard naar EUR 684 miljard. Op woensdag 19 december 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 73,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 72,7 miljard, met een looptijd van negen dagen, verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van negen dagen aangetrokken. Op donderdag 20 december 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 18,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 15,0 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 13,9 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 229,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 225,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 276,8 miljard als gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 21 december 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 52,1 miljard EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,3 miljard naar EUR 489,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.115 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 258.034 −1.508
2.1 Vorderingen op het IMF 89.006 −481
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 169.028 −1.027
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.690 −1.395
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.088 1.685
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.088 1.685
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.122.338 8.639
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 72.682 −534
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.035.771 −4.402
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 13.871 13.610
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 14 −34
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 208.292 −20.695
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 585.216 −353
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 276.807 −205
7.2 Overige waardepapieren 308.408 −148
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.008 0
9 Overige activa 275.419 14
Totaal activa 3.011.200 −13.612
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 910.762 11.914
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 928.014 −11.616
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 489.680 −15.268
2.2 Depositofaciliteit 229.384 4.322
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 450 −669
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.187 533
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.654 −18.270
5.1 Overheid 105.929 −9.657
5.2 Overige verplichtingen 39.725 −8.613
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 178.472 3.571
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.513 −1.531
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.887 1.117
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.887 1.117
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 237.091 670
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.552 0
Totaal passiva 3.011.200 −13.612
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media