Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. prosinci 2012

27. prosince 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. prosince 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR nákupu zlata jednou z centrálních bank Eurosystému a nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 2,5 mld. EUR na 226,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. prosince 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,3 mld. USD -
20. prosince 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 14 dní - 0,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 308,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 11,9 mld. EUR na 910,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 9,7 mld. EUR na 105,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 5 mld. EUR na 684 mld. EUR. Ve středu 19. prosince 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 73,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 72,7 mld. EUR se splatností devět dní. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden devět dní. Ve čtvrtek 20. prosince 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 18,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 15,0 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 13,9 mld. EUR (oproti 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 229,4 mld. EUR (oproti 225,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 276,8 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 21. prosince 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 52,1 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,3 mld. EUR na 489,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 115 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 258 034 −1 508
2.1 Pohledávky za MMF 89 006 −481
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 169 028 −1 027
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 690 −1 395
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 088 1 685
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 088 1 685
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 122 338 8 639
5.1 Hlavní refinanční operace 72 682 −534
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 035 771 −4 402
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 13 871 13 610
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 14 −34
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 208 292 −20 695
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 585 216 −353
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 276 807 −205
7.2 Ostatní cenné papíry 308 408 −148
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 008 0
9 Ostatní aktiva 275 419 14
Aktiva celkem 3 011 200 −13 612
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 910 762 11 914
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 928 014 −11 616
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 489 680 −15 268
2.2 Vkladová facilita 229 384 4 322
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 450 −669
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 187 533
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 654 −18 270
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 105 929 −9 657
5.2 Ostatní závazky 39 725 −8 613
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 178 472 3 571
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 513 −1 531
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 887 1 117
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 887 1 117
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 237 091 670
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 552 0
Pasiva celkem 3 011 200 −13 612
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média