Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. decembra 2012

27. december 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. decembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2 milijona EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema ter nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2,5 milijarde EUR na 226,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. december 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,3 mrd USD -
20. december 2012 14-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 0,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 308,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 11,9 milijarde EUR na 910,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,7 milijarde EUR na 105,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5 milijard EUR na 684 milijard EUR. V sredo, 19. decembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 73,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 72,7 milijarde EUR z zapadlostjo devet dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo devet dni v enakem znesku. V četrtek, 20. decembra 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 18,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 15,0 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 13,9 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 229,4 milijarde EUR (v primerjavi z 225,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 276,8 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 21. decembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 52,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15,3 milijarde EUR na 489,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.115 2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 258.034 −1.508
2.1 Terjatve do MDS 89.006 −481
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 169.028 −1.027
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.690 −1.395
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.088 1.685
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.088 1.685
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.122.338 8.639
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 72.682 −534
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.035.771 −4.402
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 13.871 13.610
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 14 −34
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 208.292 −20.695
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 585.216 −353
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 276.807 −205
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.408 −148
8 Dolg širše države v EUR 30.008 0
9 Druga sredstva 275.419 14
Skupaj sredstva 3.011.200 −13.612
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 910.762 11.914
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 928.014 −11.616
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 489.680 −15.268
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 229.384 4.322
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 450 −669
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.187 533
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.654 −18.270
5.1 Širša država 105.929 −9.657
5.2 Druge obveznosti 39.725 −8.613
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 178.472 3.571
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.513 −1.531
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.887 1.117
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.887 1.117
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 237.091 670
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.552 0
Skupaj obveznosti 3.011.200 −13.612
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije