Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 grudnia 2012 r.

27 grudnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 grudnia 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln EUR wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu oraz zakupu złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,5 mld EUR do poziomu 226,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 grudnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,3 mld USD -
20 grudnia 2012 r. 14-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD - 0,6 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 308,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 11,9 mld EUR do poziomu 910,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 9,7 mld EUR do poziomu 105,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5 mld EUR do poziomu 684 mld EUR. W środę 19 grudnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 73,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 72,7 mld EUR, z terminem dziewięciodniowym. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem dziewięciodniowym. W czwartek 20 grudnia 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 18,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 15,0 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 13,9 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 229,4 mld EUR (wobec 225,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 276,8 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 21 grudnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 52,1 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15,3 mld EUR do poziomu 489,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.115 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 258.034 −1.508
2.1 Należności od MFW 89.006 −481
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 169.028 −1.027
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.690 −1.395
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.088 1.685
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.088 1.685
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.122.338 8.639
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 72.682 −534
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.035.771 −4.402
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 13.871 13.610
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 14 −34
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 208.292 −20.695
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 585.216 −353
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 276.807 −205
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.408 −148
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.008 0
9 Pozostałe aktywa 275.419 14
Aktywa razem 3.011.200 −13.612
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 910.762 11.914
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 928.014 −11.616
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 489.680 −15.268
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 229.384 4.322
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 450 −669
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.187 533
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.654 −18.270
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 105.929 −9.657
5.2 Pozostałe zobowiązania 39.725 −8.613
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 178.472 3.571
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.513 −1.531
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.887 1.117
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.887 1.117
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 237.091 670
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.552 0
Pasywa razem 3.011.200 −13.612
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami