Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 21. decembrī

2012.27.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 21. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu un citai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 226.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 20. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.3 mljrd. ASV dolāru -
2012. gada 20. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 14 dienas - 0.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 308.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 11.9 mljrd. euro (līdz 910.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.7 mljrd. euro (līdz 105.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5 mljrd. euro (līdz 684 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 19. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 73.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 72.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 9 dienas. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 9 dienas. Ceturtdien, 2012. gada 20. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 18.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 15.0 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 13.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 229.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 225.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 276.8 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 21. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 52.1 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.3 mljrd. euro (līdz 489.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,115 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258,034 −1,508
2.1 SVF debitoru parādi 89,006 −481
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 169,028 −1,027
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,690 −1,395
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,088 1,685
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,088 1,685
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,122,338 8,639
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 72,682 −534
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,035,771 −4,402
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 13,871 13,610
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 14 −34
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 208,292 −20,695
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 585,216 −353
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 276,807 −205
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,408 −148
8 Valdības parāds euro 30,008 0
9 Pārējie aktīvi 275,419 14
Kopā aktīvi 3,011,200 −13,612
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 910,762 11,914
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 928,014 −11,616
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 489,680 −15,268
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 229,384 4,322
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 450 −669
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,187 533
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,654 −18,270
5.1 Saistības pret valdību 105,929 −9,657
5.2 Pārējās saistības 39,725 −8,613
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 178,472 3,571
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,513 −1,531
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,887 1,117
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,887 1,117
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 237,091 670
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,552 0
Kopā pasīvi 3,011,200 −13,612
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem