SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. december 2012

27. december 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. december 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets køb af guld samt en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,5 mia. euro til 226,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. december 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,3 mia. -
20. december 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 14 dage - USD 0,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 308,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 11,9 mia. euro til 910,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,7 mia. euro til 105,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5 mia. euro til 684 mia. euro. Onsdag den 19. december 2012 udløb en primær markedsoperation på 73,2 mia. euro, og en ny på 72,7 mia. euro, med en løbetid på ni dage, blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 208,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på ni dage til samme værdi. Torsdag den 20. december 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 18,7 mia. euro, og en ny på 15,0 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 13,9 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 229,4 mia. euro (mod 225,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 276,8 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 21. december 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 52,1 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,3 mia. euro til 489,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.115 2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 258.034 −1.508
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.006 −481
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 169.028 −1.027
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.690 −1.395
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.088 1.685
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.088 1.685
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.122.338 8.639
5.1 Primære markedsoperationer 72.682 −534
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.035.771 −4.402
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 13.871 13.610
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 14 −34
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 208.292 −20.695
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 585.216 −353
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 276.807 −205
7.2 Andre værdipapirer 308.408 −148
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.008 0
9 Andre aktiver 275.419 14
Aktiver i alt 3.011.200 −13.612
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 910.762 11.914
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 928.014 −11.616
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 489.680 −15.268
2.2 Indlånsfacilitet 229.384 4.322
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 450 −669
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.187 533
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.654 −18.270
5.1 Offentlig forvaltning og service 105.929 −9.657
5.2 Andre forpligtelser 39.725 −8.613
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 178.472 3.571
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.513 −1.531
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.887 1.117
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.887 1.117
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 237.091 670
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.552 0
Passiver i alt 3.011.200 −13.612
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt