Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 december 2012

27 december 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 december 2012 motsvarade ökningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guld av en centralbank i Eurosystemet och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 226,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 december 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,3 miljarder USD -
20 december 2012 14-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 0,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 308,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 11,9 miljarder EUR till 910,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,7 miljarder EUR till 105,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5 miljarder EUR till 684 miljarder EUR. Onsdagen den 19 december 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 73,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 72,7 miljarder EUR med en löptid på nio dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på nio dagar. Torsdagen den 20 december 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 18,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 15,0 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 13,9 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 229,4 miljarder EUR (jämfört med 225,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 276,8 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för värdepappersprogrammet. Under den vecka som slutade den 21 december 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 52,1 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,3 miljarder EUR till 489,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.115 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 258.034 −1.508
2.1 Fordringar på IMF 89.006 −481
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 169.028 −1.027
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.690 −1.395
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.088 1.685
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.088 1.685
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.122.338 8.639
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 72.682 −534
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.035.771 −4.402
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 13.871 13.610
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 14 −34
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 208.292 −20.695
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 585.216 −353
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 276.807 −205
7.2 Andra värdepapper 308.408 −148
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.008 0
9 Övriga tillgångar 275.419 14
Summa tillgångar 3.011.200 −13.612
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 910.762 11.914
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 928.014 −11.616
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 489.680 −15.268
2.2 Inlåningsfacilitet 229.384 4.322
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 450 −669
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.187 533
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.654 −18.270
5.1 Offentliga sektorn 105.929 −9.657
5.2 Övriga skulder 39.725 −8.613
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 178.472 3.571
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.513 −1.531
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.887 1.117
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.887 1.117
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 237.091 670
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.552 0
Summa skulder 3.011.200 −13.612
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media