Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému 
k 21. decembru 2012

27. decembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. decembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 2 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému, a nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila ďalšia centrálna banka Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2,5 mld. EUR na 226,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. decembra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,3  mld. USD
20. decembra 2012 14-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 308,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 11,9 mld. EUR na 910,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 9,7 mld. EUR na 105,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5 mld. EUR na 684 mld. EUR. V stredu 19. decembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 73,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 72,7 mld. EUR so splatnosťou deväť dní. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou deväť dní. Vo štvrtok 20. decembra 2012 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 18,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 15,0 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 13,9 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 229,4 mld. EUR (v porovnaní s 225,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 0,2 mld. EUR na 276,8 mld. EUR. V týždni končiacom sa 21. decembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 52,1 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15,3 mld. EUR na 489,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 115 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 258 034 −1 508
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 006 −481
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 169 028 −1 027
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 690 −1 395
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 088 1 685
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 088 1 685
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 122 338 8 639
5.1 Hlavné refinančné operácie 72 682 −534
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 035 771 −4 402
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 13 871 13 610
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 14 −34
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 208 292 −20 695
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 585 216 −353
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 276 807 −205
7.2 Ostatné cenné papiere 308 408 −148
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 008 0
9 Ostatné aktíva 275 419 14
Úhrn aktív 3 011 200 −13 612
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 910 762 11 914
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 928 014 −11 616
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 489 680 −15 268
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 229 384 4 322
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 450 −669
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 187 533
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 654 −18 270
5.1 Verejná správa 105 929 −9 657
5.2 Ostatné záväzky 39 725 −8 613
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 178 472 3 571
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 513 −1 531
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 887 1 117
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 887 1 117
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 237 091 670
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 552 0
Úhrn pasív 3 011 200 −13 612
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá