Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 juli 2012

31 juli 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den veckan som slutade den 27 juli 2012 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guldmynt av två centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 246,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 juli 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,2 miljarder USD 8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 321 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 897,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7 miljarder EUR till 130,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 21,1 miljarder EUR till 656,4 miljarder EUR. Onsdagen den 25 juli 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 156,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 130,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka. Torsdagen den 26 juli 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 16,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 8,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,2 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 337 miljarder EUR (jämfört med 349,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 280,8 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer under veckan. Under den vecka som slutade den 27 juli 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55,1 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 22,7 miljarder EUR till 515,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.777 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 260.373 −1.076
2.1 Fordringar på IMF 90.199 59
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.175 −1.135
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 57.547 4.840
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.923 229
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.923 229
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.207.579 −33.686
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130.669 −26.083
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.075.498 −8.238
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.184 444
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 227 190
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 225.939 46.724
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 601.840 −293
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.840 −87
7.2 Andra värdepapper 321.000 −205
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 261.124 −2.342
Summa tillgångar 3.094.144 14.395
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 897.332 956
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.066.884 10.165
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 515.712 22.712
2.2 Inlåningsfacilitet 337.025 −12.409
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.647 −138
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.827 145
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 152.124 −5.919
5.1 Offentliga sektorn 130.262 −7.013
5.2 Övriga skulder 21.862 1.094
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 184.990 11.835
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.426 −479
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.954 516
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.954 516
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 222.132 −2.825
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.094.144 14.395
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media