Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 juli 2012

31 juli 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 juli 2012 was de daling van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 3,7 miljard naar EUR 246,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 juli 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,2 miljard USD 8 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 321 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 897,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7 miljard naar EUR 130,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 21,1 miljard naar EUR 656,4 miljard. Op woensdag 25 juli 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 156,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 130,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 26 juli 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 16,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 8,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 337 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 349,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 280,8 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aankopen die gedurende de week in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties verrekend werden, ruimschoots compenseerde. In de week die eindigde op 27 juli 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55,1 miljard EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 22,7 miljard naar EUR 515,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.777 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 260.373 −1.076
2.1 Vorderingen op het IMF 90.199 59
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.175 −1.135
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 57.547 4.840
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.923 229
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.923 229
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.207.579 −33.686
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 130.669 −26.083
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.075.498 −8.238
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.184 444
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 227 190
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 225.939 46.724
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 601.840 −293
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.840 −87
7.2 Overige waardepapieren 321.000 −205
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 261.124 −2.342
Totaal activa 3.094.144 14.395
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 897.332 956
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.066.884 10.165
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 515.712 22.712
2.2 Depositofaciliteit 337.025 −12.409
2.3 Termijndeposito's 211.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.647 −138
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.827 145
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.124 −5.919
5.1 Overheid 130.262 −7.013
5.2 Overige verplichtingen 21.862 1.094
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 184.990 11.835
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.426 −479
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.954 516
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.954 516
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 222.132 −2.825
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.094.144 14.395
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media