SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. juli 2012

31. juli 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. juli 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 2 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 3,7 mia. euro til 246,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. juli 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 4,2 mia. USD 8 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 321 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 897,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7 mia. euro til 130,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 21,1 mia. euro til 656,4 mia. euro. Onsdag den 25. juli 2012 udløb en primær markedsoperation på 156,8 mia. euro, og en ny på 130,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Torsdag den 26. juli 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 16,7 mia. euro, og en ny på 8,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,2 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 337 mia. euro (mod 349,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 280,8 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede de opkøb, der i løbet af ugen blev afviklet under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 27. juli 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55,1 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 22,7 mia. euro til 515,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.777 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 260.373 −1.076
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.199 59
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.175 −1.135
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 57.547 4.840
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.923 229
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.923 229
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.207.579 −33.686
5.1 Primære markedsoperationer 130.669 −26.083
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.075.498 −8.238
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.184 444
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 227 190
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 225.939 46.724
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 601.840 −293
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.840 −87
7.2 Andre værdipapirer 321.000 −205
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 261.124 −2.342
Aktiver i alt 3.094.144 14.395
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 897.332 956
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.066.884 10.165
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 515.712 22.712
2.2 Indlånsfacilitet 337.025 −12.409
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.647 −138
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.827 145
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 152.124 −5.919
5.1 Offentlig forvaltning og service 130.262 −7.013
5.2 Andre forpligtelser 21.862 1.094
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 184.990 11.835
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.426 −479
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.954 516
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.954 516
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 222.132 −2.825
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.094.144 14.395
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt