Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 lipca 2012 r.

31 lipca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 lipca 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln EUR wynikał ze sprzedaży złotych monet przez dwa banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 3,7 mld EUR do poziomu 246,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26 lipca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,2 mld USD 8 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 321 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1 mld EUR do poziomu 897,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 7 mld EUR do poziomu 130,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 21,1 mld EUR do poziomu 656,4 mld EUR. W środę 25 lipca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 156,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 130,7 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W czwartek 26 lipca 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 16,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 8,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 337 mld EUR (wobec 349,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 280,8 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 27 lipca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55,1 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 22,7 mld EUR do poziomu 515,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.777 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 260.373 −1.076
2.1 Należności od MFW 90.199 59
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.175 −1.135
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 57.547 4.840
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.923 229
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.923 229
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.207.579 −33.686
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 130.669 −26.083
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.075.498 −8.238
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.184 444
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 227 190
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 225.939 46.724
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 601.840 −293
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.840 −87
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.000 −205
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 261.124 −2.342
Aktywa razem 3.094.144 14.395
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 897.332 956
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.066.884 10.165
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 515.712 22.712
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 337.025 −12.409
2.3 Depozyty terminowe 211.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.647 −138
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.827 145
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 152.124 −5.919
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 130.262 −7.013
5.2 Pozostałe zobowiązania 21.862 1.094
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 184.990 11.835
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.426 −479
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.954 516
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.954 516
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 222.132 −2.825
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.094.144 14.395
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami