Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 юли 2012 г.

31 юли 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нетното намаление с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 27 юли 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,7 млрд. евро до 246,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 юли 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,2 млрд. щатски долара 8 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 321 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1 млрд. евро до 897,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление със 7 млрд. евро до 130,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 21,1 млрд. евро до 656,4 млрд. евро. На 25 юли 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 156,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 130,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. На 26 юли 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 16,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 8,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,2 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 337 млрд. евро (при 349,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 280,8 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 27 юли 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55,1 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 22,7 млрд. евро до 515,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 777 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 260 373 −1 076
2.1 Вземания от МВФ 90 199 59
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 170 175 −1 135
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 57 547 4 840
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 923 229
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 923 229
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 207 579 −33 686
5.1 Основни операции по рефинансиране 130 669 −26 083
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 075 498 −8 238
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 184 444
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 227 190
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 225 939 46 724
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 601 840 −293
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 840 −87
7.2 Други ценни книжа 321 000 −205
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 261 124 −2 342
Общо активи 3 094 144 14 395
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 897 332 956
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 066 884 10 165
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 515 712 22 712
2.2 Депозитно улеснение 337 025 −12 409
2.3 Срочни депозити 211 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 647 −138
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 827 145
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 152 124 −5 919
5.1 Сектор „Държавно управление“ 130 262 −7 013
5.2 Други задължения 21 862 1 094
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 184 990 11 835
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 426 −479
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 954 516
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 954 516
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 222 132 −2 825
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 749 0
Общо пасиви 3 094 144 14 395
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите