Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. julija 2012

31. julij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. julija 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani dveh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 3,7 milijarde EUR na 246,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. julij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,2 mrd USD 8 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 321 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 897,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7 milijard EUR na 130,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 21,1 milijarde EUR na 656,4 milijarde EUR. V sredo, 25. julija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 156,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 130,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V četrtek, 26. julija 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 16,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 8,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 337 milijard EUR (v primerjavi s 349,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 280,8 milijarde EUR. Povečanje je rezultat zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic, ki so več kot odtehtali nakup vrednostnih papirjev, poravnanih tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 27. julija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 22,7 milijarde EUR na 515,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.777 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 260.373 −1.076
2.1 Terjatve do MDS 90.199 59
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.175 −1.135
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 57.547 4.840
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.923 229
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.923 229
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.207.579 −33.686
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 130.669 −26.083
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.075.498 −8.238
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.184 444
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 227 190
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 225.939 46.724
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 601.840 −293
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.840 −87
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.000 −205
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 261.124 −2.342
Skupaj sredstva 3.094.144 14.395
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 897.332 956
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.066.884 10.165
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 515.712 22.712
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 337.025 −12.409
2.3 Vezane vloge 211.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.647 −138
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.827 145
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 152.124 −5.919
5.1 Širša država 130.262 −7.013
5.2 Druge obveznosti 21.862 1.094
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 184.990 11.835
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.426 −479
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.954 516
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.954 516
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 222.132 −2.825
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.094.144 14.395
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije