Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 27. jūlijā

2012.31.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 27. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 246.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 26. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 4.2 mljrd. ASV dolāru 8 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 321 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 897.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7 mljrd. euro (līdz 130.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 21.1 mljrd. euro (līdz 656.4 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 25. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 156.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 130.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2012. gada 26. jūlijā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 16.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 8.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 337 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 349.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 280.8 mljrd. euro). Šo samazinājumu noteica vērtspapīru dzēšana pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktās iegādes. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 27. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55.1 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 22.7 mljrd. euro (līdz 515.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,777 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260,373 −1,076
2.1 SVF debitoru parādi 90,199 59
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,175 −1,135
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 57,547 4,840
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,923 229
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,923 229
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,207,579 −33,686
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 130,669 −26,083
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,075,498 −8,238
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,184 444
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 227 190
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 225,939 46,724
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 601,840 −293
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,840 −87
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,000 −205
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 261,124 −2,342
Kopā aktīvi 3,094,144 14,395
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 897,332 956
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,066,884 10,165
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 515,712 22,712
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 337,025 −12,409
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,647 −138
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,827 145
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 152,124 −5,919
5.1 Saistības pret valdību 130,262 −7,013
5.2 Pārējās saistības 21,862 1,094
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 184,990 11,835
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,426 −479
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,954 516
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,954 516
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 222,132 −2,825
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,094,144 14,395
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem