Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. červenci 2012

31. července 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. července 2012 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který provedly dvě centrální banky Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 3,7 mld. EUR na 246,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. července 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 4,2 mld. USD 8 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,2 mld. EUR na 321 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 1 mld. EUR na 897,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 7 mld. EUR na 130,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 21,1 mld. EUR na 656,4 mld. EUR. Ve středu 25. července 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 156,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 130,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 26. července 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 16,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 8,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 337 mld. EUR (oproti 349,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 280,8 mld. EUR. Tento pokles byl výsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovalo nákupy vypořádané v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů během sledovaného týdne. V týdnu končícím 27. července 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55,1 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 22,7 mld. EUR na 515,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 777 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 260 373 −1 076
2.1 Pohledávky za MMF 90 199 59
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 175 −1 135
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 57 547 4 840
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 923 229
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 923 229
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 207 579 −33 686
5.1 Hlavní refinanční operace 130 669 −26 083
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 075 498 −8 238
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 184 444
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 227 190
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 225 939 46 724
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 601 840 −293
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 840 −87
7.2 Ostatní cenné papíry 321 000 −205
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 261 124 −2 342
Aktiva celkem 3 094 144 14 395
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 897 332 956
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 066 884 10 165
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 515 712 22 712
2.2 Vkladová facilita 337 025 −12 409
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 647 −138
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 827 145
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 152 124 −5 919
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 130 262 −7 013
5.2 Ostatní závazky 21 862 1 094
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 184 990 11 835
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 426 −479
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 954 516
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 954 516
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 222 132 −2 825
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 094 144 14 395
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média