Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. júlu 2012

31. júla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. júla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí dvoma centrálnymi bankami Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 3,7 mld. EUR na 246,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. júla 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,2 mld. USD 8 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 321 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1 mld. EUR na 897,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 7 mld. EUR na 130,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 21,1 mld. EUR na 656,4 mld. EUR. V stredu 25. júla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 156,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 130,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 26. júla 2012 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 16,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 8,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 337 mld. EUR (v porovnaní s 349,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov vyrovnaných počas týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, znížil o 0,1 mld. EUR na 280,8 mld. EUR. V týždni končiacom sa 27. júla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55,1 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 22,7 mld. EUR na 515,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 777 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 260 373 −1 076
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 199 59
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 175 −1 135
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 57 547 4 840
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 923 229
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 923 229
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 207 579 −33 686
5.1 Hlavné refinančné operácie 130 669 −26 083
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 075 498 −8 238
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 184 444
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 227 190
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 225 939 46 724
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 601 840 −293
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 840 −87
7.2 Ostatné cenné papiere 321 000 −205
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 261 124 −2 342
Úhrn aktív 3 094 144 14 395
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 897 332 956
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 066 884 10 165
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 515 712 22 712
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 337 025 −12 409
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 647 −138
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 827 145
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 152 124 −5 919
5.1 Verejná správa 130 262 −7 013
5.2 Ostatné záväzky 21 862 1 094
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 184 990 11 835
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 426 −479
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 954 516
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 954 516
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 222 132 −2 825
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 094 144 14 395
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá