Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 юли 2012 г.

24 юли 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 20 юли 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,2 млрд. евро до 242,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 юли 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,1 млрд. щатски долара 4,2 млрд. щатски долара
19 юли 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,2 млрд. щатски долара 2,8 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 321,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 896,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,3 млрд. евро до 137,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 31,3 млрд. евро до 677,5 млрд. евро. На 18 юли 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 163,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 156,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 349,4 млрд. евро (при 386,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 280,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 20 юли 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55,2 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 13,3 млрд. евро до 493 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 779 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 261 449 94
2.1 Вземания от МВФ 90 140 49
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 309 45
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 52 707 −2 793
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 694 −1 517
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 694 −1 517
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 241 265 −7 252
5.1 Основни операции по рефинансиране 156 752 −6 955
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 083 736 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 740 44
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 −341
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 179 215 −7 759
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 602 133 −361
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 928 −584
7.2 Други ценни книжа 321 205 223
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 263 466 −309
Общо активи 3 079 749 −19 897
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 896 376 −1 295
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 056 719 −25 277
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 493 000 13 252
2.2 Депозитно улеснение 349 434 −37 392
2.3 Срочни депозити 211 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 784 −1 137
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 682 −2 890
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 158 044 12 265
5.1 Сектор „Държавно управление“ 137 275 5 349
5.2 Други задължения 20 768 6 916
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 173 154 919
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 905 1 036
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 438 −1 584
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 438 −1 584
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 224 957 −3 071
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 749 0
Общо пасиви 3 079 749 −19 897
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите