Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 juli 2012

24 juli 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 juli 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 242,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 juli 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5,1 miljarder USD 4,2 miljarder USD
19 juli 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5,2 miljarder USD 2,8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 321,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 896,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,3 miljarder EUR till 137,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 31,3 miljarder EUR till 677,5 miljarder EUR. Onsdagen den 18 juli 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 163,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 156,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,7 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 349,4 miljarder EUR (jämfört med 386,8 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 280,9 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer under veckan. Under den vecka som slutade den 20 juli 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55,2 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 13,3 miljarder EUR till 493 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.779 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 261.449 94
2.1 Fordringar på IMF 90.140 49
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.309 45
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 52.707 −2.793
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.694 −1.517
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.694 −1.517
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.241.265 −7.252
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 156.752 −6.955
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.083.736 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 740 44
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 −341
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 179.215 −7.759
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.133 −361
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.928 −584
7.2 Andra värdepapper 321.205 223
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 263.466 −309
Summa tillgångar 3.079.749 −19.897
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 896.376 −1.295
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.056.719 −25.277
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 493.000 13.252
2.2 Inlåningsfacilitet 349.434 −37.392
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.784 −1.137
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.682 −2.890
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 158.044 12.265
5.1 Offentliga sektorn 137.275 5.349
5.2 Övriga skulder 20.768 6.916
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 173.154 919
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.905 1.036
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.438 −1.584
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.438 −1.584
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 224.957 −3.071
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.079.749 −19.897
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media