Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 20. jūlijā

2012.24.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 242.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 19. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.1 mljrd. ASV dolāru 4.2 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 19. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 5.2 mljrd. ASV dolāru 2.8 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 321.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 896.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.3 mljrd. euro (līdz 137.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 31.3 mljrd. euro (līdz 677.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 18. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 163.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 156.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 349.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 386.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 280.9 mljrd. euro). Šo samazinājumu noteica vērtspapīru dzēšana pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktās iegādes. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55.2 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 13.3 mljrd. euro (līdz 493 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,779 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 261,449 94
2.1 SVF debitoru parādi 90,140 49
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,309 45
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 52,707 −2,793
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,694 −1,517
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,694 −1,517
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,241,265 −7,252
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 156,752 −6,955
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,083,736 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 740 44
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 −341
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 179,215 −7,759
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,133 −361
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,928 −584
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,205 223
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 263,466 −309
Kopā aktīvi 3,079,749 −19,897
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 896,376 −1,295
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,056,719 −25,277
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 493,000 13,252
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 349,434 −37,392
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,784 −1,137
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,682 −2,890
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 158,044 12,265
5.1 Saistības pret valdību 137,275 5,349
5.2 Pārējās saistības 20,768 6,916
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 173,154 919
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,905 1,036
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,438 −1,584
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,438 −1,584
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 224,957 −3,071
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,079,749 −19,897
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem