Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 juli 2012

24 juli 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 juli 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 242,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 juli 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,1 miljard USD 4,2 miljard
19 juli 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,2 miljard USD 2,8 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 321,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 896,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,3 miljard naar EUR 137,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 31,3 miljard naar EUR 677,5 miljard. Op woensdag 18 juli 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 163,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 156,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 349,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 386,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 280,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aankopen die gedurende de week in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties verrekend waren, ruimschoots compenseerden. In de week die eindigde op 20 juli 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55,2 miljard EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 13,3 miljard naar EUR 493 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.779 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 261.449 94
2.1 Vorderingen op het IMF 90.140 49
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.309 45
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 52.707 −2.793
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.694 −1.517
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.694 −1.517
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.241.265 −7.252
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 156.752 −6.955
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.083.736 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 740 44
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 −341
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 179.215 −7.759
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.133 −361
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.928 −584
7.2 Overige waardepapieren 321.205 223
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 263.466 −309
Totaal activa 3.079.749 −19.897
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 896.376 −1.295
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.056.719 −25.277
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 493.000 13.252
2.2 Depositofaciliteit 349.434 −37.392
2.3 Termijndeposito's 211.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.784 −1.137
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.682 −2.890
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 158.044 12.265
5.1 Overheid 137.275 5.349
5.2 Overige verplichtingen 20.768 6.916
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 173.154 919
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.905 1.036
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.438 −1.584
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.438 −1.584
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 224.957 −3.071
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.079.749 −19.897
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media