Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. červenci 2012

24. července 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. července 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,2 mld. EUR na 242,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. července 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5,1 mld. USD 4,2 mld. USD
19. července 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 5,2 mld. USD 2,8 mld. USD 

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 321,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 1,3 mld. EUR na 896,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,3 mld. EUR na 137,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 31,3 mld. EUR na 677,5 mld. EUR. Ve středu 18. července 201 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 163,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 156,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 349,4 mld. EUR (oproti 386,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 280,9 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovalo nákupy vypořádané v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů během sledovaného týdne. V týdnu končícím 20. července 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55,2 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 13,3 mld. EUR na 493 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 779 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 261 449 94
2.1 Pohledávky za MMF 90 140 49
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 309 45
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 52 707 −2 793
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 694 −1 517
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 694 −1 517
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 241 265 −7 252
5.1 Hlavní refinanční operace 156 752 −6 955
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 083 736 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 740 44
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 −341
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 179 215 −7 759
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 133 −361
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 928 −584
7.2 Ostatní cenné papíry 321 205 223
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 263 466 −309
Aktiva celkem 3 079 749 −19 897
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 896 376 −1 295
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 056 719 −25 277
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 493 000 13 252
2.2 Vkladová facilita 349 434 −37 392
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 784 −1 137
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 682 −2 890
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 158 044 12 265
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 137 275 5 349
5.2 Ostatní závazky 20 768 6 916
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 173 154 919
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 905 1 036
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 438 −1 584
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 438 −1 584
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 224 957 −3 071
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 079 749 −19 897
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média