Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. júlu 2012

24. júla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. júla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2,2 mld. EUR na 242,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. júla 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,1 mld. USD 4,2 mld. USD
19. júla 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,2 mld. USD 2,8 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 321,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 896,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 5,3 mld. EUR na 137,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 31,3 mld. EUR na 677,5 mld. EUR. V stredu 18. júla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 163,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 156,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 349,4 mld. EUR (v porovnaní s 386,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov vyrovnaných počas týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, znížil o 0,6 mld. EUR na 280,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 20. júla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55,2 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 13,3 mld. EUR na 493 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 779 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 261 449 94
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 140 49
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 309 45
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 52 707 −2 793
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 694 −1 517
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 694 −1 517
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 241 265 −7 252
5.1 Hlavné refinančné operácie 156 752 −6 955
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 083 736 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 740 44
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 −341
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 179 215 −7 759
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 133 −361
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 928 −584
7.2 Ostatné cenné papiere 321 205 223
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 263 466 −309
Úhrn aktív 3 079 749 −19 897
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 896 376 −1 295
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 056 719 −25 277
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 493 000 13 252
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 349 434 −37 392
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 784 −1 137
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 682 −2 890
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 158 044 12 265
5.1 Verejná správa 137 275 5 349
5.2 Ostatné záväzky 20 768 6 916
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 173 154 919
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 905 1 036
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 438 −1 584
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 438 −1 584
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 224 957 −3 071
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 079 749 −19 897
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá