Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. julija 2012

24. julij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. julija 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2,2 milijarde EUR na 242,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. julij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,1 mrd USD 4,2 mrd USD
19. julij 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,2 mrd USD 2,8 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 321,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 896,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,3 milijarde EUR na 137,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 31,3 milijarde EUR na 677,5 milijarde EUR. V sredo, 18. julija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 163,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 156,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 349,4 milijarde EUR (v primerjavi s 386,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 280,9 milijarde EUR. Povečanje je rezultat zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic, ki so več kot odtehtali nakup vrednostnih papirjev, poravnanih tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 20. julija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 13,3 milijarde EUR na 493 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.779 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 261.449 94
2.1 Terjatve do MDS 90.140 49
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.309 45
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 52.707 −2.793
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.694 −1.517
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.694 −1.517
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.241.265 −7.252
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 156.752 −6.955
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.083.736 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 740 44
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 −341
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 179.215 −7.759
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.133 −361
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.928 −584
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.205 223
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 263.466 −309
Skupaj sredstva 3.079.749 −19.897
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 896.376 −1.295
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.056.719 −25.277
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 493.000 13.252
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 349.434 −37.392
2.3 Vezane vloge 211.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.784 −1.137
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.682 −2.890
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 158.044 12.265
5.1 Širša država 137.275 5.349
5.2 Druge obveznosti 20.768 6.916
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 173.154 919
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.905 1.036
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.438 −1.584
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.438 −1.584
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 224.957 −3.071
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.079.749 −19.897
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije