SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. juli 2012

24. juli 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. juli 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,2 mia. euro til 242,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. juli 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5,1 mia. USD 4,2 mia.
19. juli 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 5,2 mia. USD 2,8 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 321,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 896,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,3 mia. euro til 137,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 31,3 mia. euro til 677,5 mia. euro. Onsdag den 18. juli 2012 udløb en primær markedsoperation på 163,7 mia. euro, og en ny på 156,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 349,4 mia. euro (mod 386,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 280,9 mia. euro. Denne stigning skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede de opkøb, der i løbet af ugen blev afviklet under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 20. juli 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55,2 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,3 mia. euro til 493 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.779 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 261.449 94
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.140 49
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.309 45
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 52.707 −2.793
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.694 −1.517
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.694 −1.517
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.241.265 −7.252
5.1 Primære markedsoperationer 156.752 −6.955
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.083.736 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 740 44
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 −341
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 179.215 −7.759
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.133 −361
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.928 −584
7.2 Andre værdipapirer 321.205 223
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 263.466 −309
Aktiver i alt 3.079.749 −19.897
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 896.376 −1.295
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.056.719 −25.277
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 493.000 13.252
2.2 Indlånsfacilitet 349.434 −37.392
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.784 −1.137
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.682 −2.890
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 158.044 12.265
5.1 Offentlig forvaltning og service 137.275 5.349
5.2 Andre forpligtelser 20.768 6.916
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 173.154 919
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.905 1.036
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.438 −1.584
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.438 −1.584
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 224.957 −3.071
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.079.749 −19.897
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt