Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 юли 2012 г.

17 юли 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 юли 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. евро до 245,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 юли 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,3 млрд. щатски долара 5,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 321 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 897,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 3 млрд. евро до 131,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 411,5 млрд. евро до 646,3 млрд. евро. На 11 юли 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 163,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 163,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 210,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 211,5 млрд. евро. Също така на 11 юли 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 18,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 24,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 1,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 386,8 млрд. евро (при 795,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 281,5 млрд. евро. Увеличението се дължи на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 13 юли 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55,8 млрд. евро и 14,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 388 млрд. евро до 479,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 780 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 261 355 306
2.1 Вземания от МВФ 90 091 67
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 264 239
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 500 1 287
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 210 337
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 210 337
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 248 517 4 968
5.1 Основни операции по рефинансиране 163 707 78
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 083 736 5 463
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 696 −651
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 378 78
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 186 975 2 778
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 602 493 712
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 511 250
7.2 Други ценни книжа 320 982 462
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 263 775 4 252
Общо активи 3 099 646 14 640
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 897 671 163
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 081 996 −18 611
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 479 749 387 960
2.2 Депозитно улеснение 386 826 −408 377
2.3 Срочни депозити 211 500 1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 922 806
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 572 −21
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 779 −1 564
5.1 Сектор „Държавно управление“ 131 927 −2 987
5.2 Други задължения 13 852 1 423
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 172 236 32 528
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 869 875
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 022 315
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 022 315
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 228 028 953
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 749 0
Общо пасиви 3 099 646 14 640
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите