Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. julija 2012

17. julij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. julija 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,4 milijarde EUR na 245,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. julij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,3 mrd USD 5,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 321 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 897,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3 milijarde EUR na 131,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 411,5 milijarde EUR na 646,3 milijarde EUR. V sredo, 11. julija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 163,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 163,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 210,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 211,5 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 11. julija 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 18,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 24,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 1,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 386,8 milijarde EUR (v primerjavi s 795,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 281,5 milijarde EUR. Povečanje je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 13. julija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 388 milijard EUR na 479,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.780 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 261.355 306
2.1 Terjatve do MDS 90.091 67
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.264 239
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.500 1.287
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.210 337
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.210 337
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.248.517 4.968
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 163.707 78
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.083.736 5.463
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 696 −651
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 378 78
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 186.975 2.778
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.493 712
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.511 250
7.2 Drugi vrednostni papirji 320.982 462
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 263.775 4.252
Skupaj sredstva 3.099.646 14.640
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 897.671 163
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.081.996 −18.611
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 479.749 387.960
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 386.826 −408.377
2.3 Vezane vloge 211.500 1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3.922 806
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.572 −21
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.779 −1.564
5.1 Širša država 131.927 −2.987
5.2 Druge obveznosti 13.852 1.423
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 172.236 32.528
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.869 875
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.022 315
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.022 315
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 228.028 953
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.099.646 14.640
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije