Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 13. jūlijā

2012.17.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 13. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 245.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 12. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 4.3 mljrd. ASV dolāru 5.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 321 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 897.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 131.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 411.5 mljrd. euro (līdz 646.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 11. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 163.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 163.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 210.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 211.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 11. jūlijā, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 18.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 24.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 386.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 795.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 281.5 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 13. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55.8 mljrd. euro un 14.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 388 mljrd. euro (līdz 479.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,780 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 261,355 306
2.1 SVF debitoru parādi 90,091 67
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,264 239
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,500 1,287
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,210 337
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,210 337
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,248,517 4,968
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 163,707 78
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,083,736 5,463
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 696 −651
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 378 78
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 186,975 2,778
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,493 712
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,511 250
7.2 Pārējie vērtspapīri 320,982 462
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 263,775 4,252
Kopā aktīvi 3,099,646 14,640
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 897,671 163
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,081,996 −18,611
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 479,749 387,960
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 386,826 −408,377
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3,922 806
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,572 −21
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,779 −1,564
5.1 Saistības pret valdību 131,927 −2,987
5.2 Pārējās saistības 13,852 1,423
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 172,236 32,528
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,869 875
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,022 315
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,022 315
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 228,028 953
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,099,646 14,640
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem