Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 13. červenci 2012

17. července 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. července 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,4 mld. EUR na 245,1 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. července 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 4,3 mld. USD 5,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 321 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 897,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 3 mld. EUR na 131,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 411,5 mld. EUR na 646,3 mld. EUR. Ve středu 11. července 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 163,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 163,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 210,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 211,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve středu 11. července 2012 byla dále splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 18,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 24,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti 1,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 386,8 mld. EUR (oproti 795,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 281,5 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů vypořádaných v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 13. července 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55,8 mld. EUR, resp. 14,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 388 mld. EUR na 479,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 780 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 261 355 306
2.1 Pohledávky za MMF 90 091 67
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 264 239
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 500 1 287
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 210 337
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 210 337
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 248 517 4 968
5.1 Hlavní refinanční operace 163 707 78
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 083 736 5 463
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 696 −651
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 378 78
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 186 975 2 778
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 493 712
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 511 250
7.2 Ostatní cenné papíry 320 982 462
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 263 775 4 252
Aktiva celkem 3 099 646 14 640
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 897 671 163
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 081 996 −18 611
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 479 749 387 960
2.2 Vkladová facilita 386 826 −408 377
2.3 Termínované vklady 211 500 1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 922 806
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 572 −21
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 779 −1 564
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 131 927 −2 987
5.2 Ostatní závazky 13 852 1 423
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 172 236 32 528
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 869 875
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 022 315
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 022 315
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 228 028 953
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 099 646 14 640
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média