Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 juli 2012

17 juli 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 juli 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 245,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 juli 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,3 miljard USD 5,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 321 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 897,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3 miljard naar EUR 131,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 411,5 miljard naar EUR 646,3 miljard. Op woensdag 11 juli 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 163,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 163,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 210,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Eveneens op woensdag 11 juli 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 18,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 24,4 miljard verrekend

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 1,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 386,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 795,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 281,5 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen die in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties werden verrekend. In de week die eindigde op 13 juli 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55,8 miljard en EUR 14,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 388 miljard naar EUR 479,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.780 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 261.355 306
2.1 Vorderingen op het IMF 90.091 67
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.264 239
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.500 1.287
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.210 337
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.210 337
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.248.517 4.968
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 163.707 78
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.083.736 5.463
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 696 −651
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 378 78
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 186.975 2.778
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.493 712
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.511 250
7.2 Overige waardepapieren 320.982 462
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 263.775 4.252
Totaal activa 3.099.646 14.640
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 897.671 163
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.081.996 −18.611
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 479.749 387.960
2.2 Depositofaciliteit 386.826 −408.377
2.3 Termijndeposito's 211.500 1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3.922 806
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.572 −21
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.779 −1.564
5.1 Overheid 131.927 −2.987
5.2 Overige verplichtingen 13.852 1.423
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 172.236 32.528
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.869 875
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.022 315
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.022 315
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 228.028 953
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.099.646 14.640
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media