Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. júlu 2012

17. júla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. júla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,4 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. júla 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,3 mld. USD 5,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 321 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,2 mld. EUR na 897,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3 mld. EUR na 131,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 411,5 mld. EUR na 646,3 mld. EUR. V stredu 11. júla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 163,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 163,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 210,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 211,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 11. júla 2012 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 18,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 24,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 1,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 386,8 mld. EUR (v porovnaní so 795,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,2 mld. EUR na 281,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 13. júla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55,8 mld. EUR a 14,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 388 mld. EUR na 479,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 780 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 261 355 306
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 091 67
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 264 239
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 500 1 287
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 210 337
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 210 337
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 248 517 4 968
5.1 Hlavné refinančné operácie 163 707 78
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 083 736 5 463
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 696 −651
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 378 78
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 186 975 2 778
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 493 712
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 511 250
7.2 Ostatné cenné papiere 320 982 462
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 263 775 4 252
Úhrn aktív 3 099 646 14 640
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 897 671 163
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 081 996 −18 611
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 479 749 387 960
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 386 826 −408 377
2.3 Termínované vklady 211 500 1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 922 806
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 572 −21
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 779 −1 564
5.1 Verejná správa 131 927 −2 987
5.2 Ostatné záväzky 13 852 1 423
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 172 236 32 528
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 869 875
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 022 315
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 022 315
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 228 028 953
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 099 646 14 640
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá