Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 lipca 2012 r.

17 lipca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 lipca 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 245,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12 lipca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,3 mld USD 5,1 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 321 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,2 mld EUR do poziomu 897,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3 mld EUR do poziomu 131,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 411,5 mld EUR do poziomu 646,3 mld EUR. W środę 11 lipca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 163,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 163,7 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 210,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 211,5 mld EUR, z terminem tygodniowym. Również w środę 11 lipca 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 18,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 24,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 1,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 386,8 mld EUR (wobec 795,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 281,5 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 13 lipca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55,8 mld EUR i 14,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 388 mld EUR do poziomu 479,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.780 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 261.355 306
2.1 Należności od MFW 90.091 67
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.264 239
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 55.500 1.287
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.210 337
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.210 337
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.248.517 4.968
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 163.707 78
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.083.736 5.463
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 696 −651
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 378 78
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 186.975 2.778
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.493 712
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.511 250
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.982 462
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 263.775 4.252
Aktywa razem 3.099.646 14.640
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 897.671 163
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.081.996 −18.611
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 479.749 387.960
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 386.826 −408.377
2.3 Depozyty terminowe 211.500 1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3.922 806
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.572 −21
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.779 −1.564
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 131.927 −2.987
5.2 Pozostałe zobowiązania 13.852 1.423
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 172.236 32.528
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.869 875
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.022 315
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.022 315
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 228.028 953
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.099.646 14.640
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami