Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 juli 2012

17 juli 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 13 juli 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 245,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 juli 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,3 miljarder USD 5,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 321 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 897,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3 miljarder EUR till 131,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 411,5 miljarder EUR till 646,3 miljarder EUR. Onsdagen den 11 juli 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 163,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 163,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 210,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka. Onsdagen den 11 juli 2012 förföll även en långfristig refinansieringstransaktion på 18,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 24,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 1,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 386,8 miljarder EUR (jämfört med 795,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 281,5 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 13 juli 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55,8 miljarder EUR respektive 14,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 388 miljarder EUR till 479,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.780 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 261.355 306
2.1 Fordringar på IMF 90.091 67
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.264 239
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.500 1.287
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.210 337
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.210 337
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.248.517 4.968
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 163.707 78
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.083.736 5.463
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 696 −651
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 378 78
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 186.975 2.778
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.493 712
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.511 250
7.2 Andra värdepapper 320.982 462
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 263.775 4.252
Summa tillgångar 3.099.646 14.640
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 897.671 163
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.081.996 −18.611
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 479.749 387.960
2.2 Inlåningsfacilitet 386.826 −408.377
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3.922 806
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.572 −21
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.779 −1.564
5.1 Offentliga sektorn 131.927 −2.987
5.2 Övriga skulder 13.852 1.423
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 172.236 32.528
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.869 875
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.022 315
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.022 315
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 228.028 953
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.099.646 14.640
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media