SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. juli 2012

17. juli 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. juli 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 245,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. juli 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 4,3 mia. USD 5,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 321 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 897,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3 mia. euro til 131,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 411,5 mia. euro til 646,3 mia. euro. Onsdag den 11. juli 2012 udløb en primær markedsoperation på 163,6 mia. euro, og en ny på 163,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 210,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 211,5 mia. euro. Onsdag den 11. juli 2012 udløb desuden en langfristet markedsoperation på 18,9 mia. euro, og en ny på 24,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 1,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 386,8 mia. euro (mod 795,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 281,5 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 13. juli 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55,8 mia. euro og 14,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 388 mia. euro til 479,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.780 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 261.355 306
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.091 67
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.264 239
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.500 1.287
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.210 337
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.210 337
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.248.517 4.968
5.1 Primære markedsoperationer 163.707 78
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.083.736 5.463
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 696 −651
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 378 78
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 186.975 2.778
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.493 712
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.511 250
7.2 Andre værdipapirer 320.982 462
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 263.775 4.252
Aktiver i alt 3.099.646 14.640
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 897.671 163
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.081.996 −18.611
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 479.749 387.960
2.2 Indlånsfacilitet 386.826 −408.377
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3.922 806
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.572 −21
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.779 −1.564
5.1 Offentlig forvaltning og service 131.927 −2.987
5.2 Andre forpligtelser 13.852 1.423
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 172.236 32.528
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.869 875
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.022 315
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.022 315
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 228.028 953
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.099.646 14.640
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt