Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 февруари 2012 г.

14 февруари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 февруари 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 277,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 февруари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,7 млрд. щатски долара 4,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 341,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 870 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,5 млрд. евро до 84,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,3 млрд. евро до 58,4 млрд. евро. На 8 февруари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 115,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 109,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,2 млрд. евро (при 2,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 507,9 млрд. евро (при 511,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 282,7 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 10 февруари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,6 млрд. евро и 5,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 0,7 млрд. евро до 83,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 446 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 107 −905
2.1 Вземания от МВФ 85 520 −190
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 587 −715
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 100 629 194
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 936 −244
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 936 −244
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 787 255 −7 723
5.1 Основни операции по рефинансиране 109 462 −6 117
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 676 505 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 213 −1 586
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 74 −20
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 70 338 −2 981
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 624 299 1 071
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 282 686 145
7.2 Други ценни книжа 341 613 925
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 349 598 4 246
Общо активи 2 655 784 −6 343
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 869 974 −1 535
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 812 062 −3 173
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 83 209 −705
2.2 Депозитно улеснение 507 876 −3 562
2.3 Срочни депозити 219 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 977 1 095
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 215 197
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 94 255 450
5.1 Сектор „Държавно управление“ 84 121 517
5.2 Други задължения 10 133 −66
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 118 781 −3 693
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 014 1 473
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 319 −2 265
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 319 −2 265
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 214 318 2 202
11 Сметки за преоценка 394 028 0
12 Капитал и резерви 81 877 0
Общо пасиви 2 655 784 −6 343
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите