Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 februari 2012

14 februari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 februari 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 277,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 februari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,7 miljard USD 4,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 341,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 870 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 84,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,3 miljard naar EUR 58,4 miljard. Op woensdag 8 februari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 115,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 109,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met EUR 2,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 507,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 511,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 282,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, en van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 10 februari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 219,3 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,6 miljard en EUR 5,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,7 miljard naar EUR 83,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.446 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.107 −905
2.1 Vorderingen op het IMF 85.520 −190
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.587 −715
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 100.629 194
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.936 −244
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.936 −244
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 787.255 −7.723
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 109.462 −6.117
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 676.505 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.213 −1.586
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 74 −20
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 70.338 −2.981
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 624.299 1.071
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 282.686 145
7.2 Overige waardepapieren 341.613 925
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 349.598 4.246
Totaal activa 2.655.784 −6.343
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 869.974 −1.535
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 812.062 −3.173
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 83.209 −705
2.2 Depositofaciliteit 507.876 −3.562
2.3 Termijndeposito's 219.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.977 1.095
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.215 197
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.255 450
5.1 Overheid 84.121 517
5.2 Overige verplichtingen 10.133 −66
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.781 −3.693
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.014 1.473
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.319 −2.265
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.319 −2.265
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 214.318 2.202
11 Herwaarderingsrekeningen 394.028 0
12 Kapitaal en reserves 81.877 0
Totaal passiva 2.655.784 −6.343
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media